Lexikálně-sémantická databáze češtiny

Tezaurus jazyka českého a Český slovník věcný a synonymický

Obsah

Tezaurus jazyka českého

Aleš Klégr

Český slovník věcný a synonymický

Jiří Haller
 1. Abstraktní vztahy
   1. Existence
   2. Vztah
   3. Kvantita
   4. Pořadí
   5. Číslo
   6. Čas
   7. Změna
   8. Příčinnost
 2. Prostor
   1. Prostor obecně
   2. Rozměry
   3. Tvar
   4. Pohyb
 3. Hmota
   1. Hmota obecně
   2. Anorganická hmota
   3. Organická hmota
 4. Intelekt: užívání mysli
  1. Tvoření myšlenek
   1. Obecně
   2. Předběžné podmínky a operace
   3. Podklady pro uvažování
   4. Myšlenkové procesy
   5. Výsledky myšlení
   6. Extenze myšlení
   7. Tvořivé myšlení
  2. Sdělování myšlenek
   1. Povaha sdělovaných myšlenek
   2. Způsoby komunikace
   3. Prostředky sdělování myšlenek
 5. Volní oblast: uplatnění vůle
  1. Individuální volní jednání
   1. Volní jednání obecně
   2. Budoucí volní jednání
   3. Záměrné jednání
   4. Antagonismus
   5. Výsledky jednání
  2. Volní jednání v sociálních situacích
   1. Sociální volní jednání obecně
   2. Speciální sociální volní jednání
   3. Podmínečné sociální volní jednání
   4. Vlastnické vztahy
 6. Emoce, náboženství a morálka
   1. Obecně
   2. Osobní emoce
   3. Mezilidské emoce
   4. Morálka
   5. Náboženství
 1. VESMÍR. SVĚT KOLEM NÁS
  1. OBLOHA A ZEMSKÉ OVZDUŠÍ
   1. Obloha a nebeská tělesa
   2. Počasí. Vítr
   3. Vzduch, vítr, podnebí
  2. ZEMĚ
   1. Útvary a vzhled zemského povrchu
   2. Vodstvo
    1. Vodstvo vnitrozemské
    2. Moře
   3. Horniny (a nerosty)
    1. Horniny
    2. Zeminy
    3. Kusy (úlomky) hornin a nerostů
    4. Zpevněné horniny
   4. Nerosty
    1. Nerosty (obecně)
    2. Soustava nerostů
     1. Prvky
     2. Halovce
     3. Sirníky a sirné soli
     4. Kysličníky a hydroxidy
     5. Kyslíkaté soli
     6. Organolity
     7. Nerosty po stránce užitkové
  3. ROSTLINY
   1. Život rostlin obecně
   2. Stromy
    1. Obecně
    2. Lesní porosty a stromy
    3. Ovocné stromy
   3. Keřovité rostliny
    1. Keřovité rostliny (obecně)
    2. Keřovité rostliny s jedlými plody
    3. Jiné keřovité rostliny
   4. Rostliny zemědělské (hospodářské)
    1. Obilniny
    2. Luskoviny
    3. Okopaniny
    4. Pícniny
   5. Zeleniny
    1. Zeleniny (obecně)
    2. Zelenina kořenová
    3. Zelenina cibulová
    4. Zelenina košťálová a listová
    5. Zelenina chřestová
    6. Zelenina plodová
    7. Zelenina příchuťová a kuchyňské koření
   6. Rostliny pochutinové a nápojové
   7. Rostliny olejné
   8. Rostliny textilní
   9. Rostliny léčivé (lékárnické, oficinální i bylinkářské)
   10. Trávy
    1. Lipnicovité
    2. Sítinovité
    3. Šáchorovité
   11. Jiné plané rostliny
   12. Rostliny ozdobné
    1. Zahradní
    2. Pokojové
   13. Některé rostliny cizí
   14. Houby
    1. Houby (obecně)
    2. Houby vřeckaté
    3. Houby stopkovýtrusné
  4. ŽIVOČICHOVÉ
   1. Živočichové (obecně)
   2. Savci
    1. Domácí zvířata [a Exotický domácí skot]
    2. Drobní savci žijící u nás
     1. hlodavci
     2. Zajícovití
     3. Hmyzožravci
    3. Lovná zvěř jelenovitá
    4. Černá zvěř
    5. Šelmy
    6. Zubří zvěř
    7. Horská zvířata
    8. Zvířata žijící v blízkosti vody
    9. Cizokrajná zvířata
   3. Ptáci
    1. Obecně
    2. Domácí ptáci
    3. Polní a lesní ptáci
    4. Vodní ptáci
    5. Lovní ptáci
    6. Draví ptáci
     1. Denní dravci
     2. Noční dravci
   4. Ryby
    1. Obecně
    2. Sladkovodní ryby
    3. Mořské ryby
   5. Obojživelníci
   6. Plazi
    1. Ještěři
    2. Hadi
   7. Měkkýši
   8. Členovci
 2. ČLOVĚK
  1. ČLOVĚK, BYTOST TĚLESNÁ
   1. Obecně - lidstvo, člověk
   2. Pohlaví
   3. Lidská plemena
   4. Tělo a údy
   5. Ústrojí a jejich činnost
    1. Ústrojí a jejich činnost (obecně)
    2. Mozek a nervová soustava
    3. Oběh krevní a mízní
    4. Dýchání
    5. Výživa, trávení, vyměšování
    6. Plození
   6. Ústrojí mluvení (mluvidla)
   7. Ústrojí smyslová a jejich činnost
    1. Ústrojí smyslová a jejich činnost (obecně)
    2. Zrak
    3. Sluch
    4. Čich
    5. Chuť
    6. Hmat
   8. Polohy a pohyby těla
    1. Polohy a pohyby těla (obecně)
    2. Polohy a změny poloh
    3. Pohyby z místa i na místě
    4. Činnost vztahující se k předmětu
     1. Základní činnosti
     2. Uvádět do nějaké polohy
     3. Uvádět do pohybu
     4. Pohyb tekutin
     5. Upevňovat x uvolňovat, Zavírat x otvírat, Spojovat x odpojovat
    5. Bíti, udeřiti
   9. Spánek
   10. Zdraví a nemoc
    1. Tělesné n. duševní vady
     1. Tělesné n. duševní vady (obecně)
     2. Vady kůže
     3. Vady sluchu, zraku, úst ap.
     4. Duševní (a nervové) choroby a poruchy
    2. Zdravotní stav obecně
    3. Nemoci
    4. Nemoci a chorobné stavy podle části těla
    5. Poranění, úrazy, otravy
    6. Smrt
    7. Péče o nemocné, léčení
   11. Lidský život obecně; narození, lidský věk
   12. Životní potřeby člověka
    1. Výživa
     1. Obecně
     2. Denní jídla
     3. Potraviny
     4. Kouření
    2. Pohlaví v životě
    3. Šatstvo
     1. Obecně
     2. Mužský oděv
     3. Ženský oděv
     4. Pokrytí hlavy
     5. Obuv
     6. Šperky
     7. Tkaniny a látky
     8. Toaleta
  2. DUŠEVNÍ STRÁNKA ČLOVĚKA
   1. Obecně: inteligence, moudrost, schopnosti
   2. Čití, vnímání
    1. Obecně
    2. Zvláštní případy vnímání
   3. Vědomí, vybavování představ
   4. Paměť
   5. Obrazivost
   6. Myšlení
    1. Obecně
    2. Pojem, slovo, význam
    3. Logické myšlení
    4. Soud, úsudek, závěr
    5. Pozornost
    6. Vědění
   7. Citová stránka duševního dění
    1. Obecně
    2. Duševni stavy
     1. Libost – nelibost
     2. Štěstí – neštěstí
     3. Radost, veselí – vážnost, smutek, bolest; úleva
     4. Klid – neklid
     5. Očekávání – zklamání
     6. Naděje – beznadějnost
     7. Trpělivost – netrpělivost – odevzdanost
    3. City egoistické
    4. City altruistické
     1. Sympatie – antipatie – lhostejnot
     2. Důvěra – nedůvěra
     3. Oddanost, obětavost
     4. Soucit-bezcitnost
     5. Útěcha
     6. Závit, žárlivost
     7. Úcta, obdiv, uctívání
     8. Podceňování, pohrdání
     9. Vděčnost-nevděk
     10. Nadšení, horlivost, prudkost
     11. Hněv popudlivost
    5. City estetické
    6. City mravní
    7. Projevy a účinky citů
   8. Vůle
    1. Přání, touha, žádost
    2. Chtění
     1. Obecně
     2. Cíl, účel, úmysl
     3. Pohnutka
     4. Rozvažování, rozhodování, váhání
     5. Rozhodnutí
     6. Vůle nadřízená, podřizující se
    3. Dovolení zákaz
    4. Slib
   9. Jednání
    1. Jednání (obecně)
    2. Předpoklady konání
     1. Schopnosti
     2. Modalita jednání
     3. Pomůcky
     4. Možnost- nemožnost
     5. Plán
     6. Příprava
    3. Příznivé a nepříznivé okolnosti jednání
    4. Uskutečnění
    5. Výsledek činnosti
    6. Jednání v posudku druhých
   10. Mravnost
    1. Povinnost
    2. Mravní povaha, vlastnosti
    3. Pověst, čest, hanba